Препоръчителни опции за арбитражна клаузаВсички спорове, свързани с настоящия договор, ще бъдат разрешавани от Арбитражния съд при „Сдружение за съдебна реформа, извънсъдебно решаване на спорове, медиация и арбитраж“, съобразно с неговия Правилник.

Всички спорове, отнасящи се до този договор или свързани с него, включително споровете, свързани с или отнасящи се до неговото тълкуване, недействителност, изпълнение или прекратяване, включително и споровете за попълване на празноти в договора или приспособяването му към нововъзникнали обстоятелства, ще бъдат разрешавани от Арбитражния съд при „Сдружение за съдебна реформа, извънсъдебно решаване на спорове, медиация и арбитраж“, съобразно с неговия Правилник.

Всички спорове, свързани с настоящия договор, ще бъдат разрешавани от Арбитражния съд при „Сдружение за съдебна реформа, извънсъдебно решаване на спорове, медиация и арбитраж“, съобразно раздел VIІ. УСКОРЕНИ ПРОИЗВОДСТВА от неговия Правилник, независимо от цената на иска.