лв    

Тарифа за арбитражните такси на Арбитражния съд

при "Сдружение за съдебна реформа, извънсъдебно решаване на спорове, медиация и арбитраж"


РАЗДЕЛ I. Арбитражна такса и депозит

1. По водене на делото се събират арбитражна такса и депозит за разноски.

2. “Арбитражна такса” е сумата, която се събира за покриване на общите разноски на Арбитражния съд при Сдружение за съдебна реформа, извънсъдебно решаване на спорове, медиация и арбитраж, включително възнаграждението на арбитрите.

3. “Депозит” е сумата, събирана за:
1. разноските за призоваване и съобщения и за връчване на книжа;
2. преводач, за вещи лица, за издаване на удостоверения, за командировки и други разноски.

4. Арбитражната такса и депозит се внасят по сметка в Първа иневстиционна банка АД - IBAN: BG27FINV91501216862215, титуляр: Сдружение за съдебна реформа, извънсъдебно решаване на спорове, медиация и арбитраж.


РАЗДЕЛ II. Размер на арбитражната такса

1. Арбитражният съд събира арбитражна такса, която се определя в зависимост от цената на иска, както следва:


Цена на иска (BGN)

Арбитражна такса (BGN)


-

до 1000лв

120лв


от 1001лв

до 10 000лв

250лв + 4% за сумата над 1000


от 10 001лв

до 100 000лв

450лв + 3,5% за сумата над 10 000


от 100 001лв

до 500 000лв

3000лв + 3,2% за сумата над 100 000


от 500 001лв

до 1 000 000лв

10 000лв + 2% за сумата над 500 000


от 1 000 000лв

-

20 000лв + 1% за сумата над 1 000 0001. Арбитражната такса се предплаща. При плащане чрез банков превод таксата се смята платена в деня, когато бъде заверена банковата сметка на Сдружение за съдебна реформа, извънсъдебно решаване на спорове, медиация и арбитраж.

2. При увеличение на иска се внася допълнителна арбитражна такса, като нейният размер представлява разликата между внесената такса и тази, която се дължи върху цената на иска след увеличението.

3. При обективно съединяване на искове, арбитражната такса е сбора на арбитражните такси, които биха се определили за тези искове, ако бяха заведени поотделно.

4. При дела с особена фактическа и правна сложност или такива, които изискват ангажирането на допълнителен административен и технически ресурс на Арбитражния съд, Председателят на Арбитражния съд може да определи размер на арбитражната такса, по-висок от определения по т. 1.


РАЗДЕЛ III. Цялостно или частично връщане на арбитражната такса

1. При прекратяване на делото на ищеца се връщат:
1. 100% от внесената арбитражна такса, ако прекратяването е станало преди Решаващият орган да е извършил процесуални действия по подготовка на делото за разглеждане.
2. 50% от внесената арбитражна такса, когато делото е прекратено, след като Решаващият орган е извършил процесуални действия по разглеждането му.
3. 25% от внесената арбитражна такса, когато страните са поискали прекратяване в срока за постановяване на решението.

2. Разпоредбите на предходната алинея не се прилагат, когато ищецът е оттеглил иска, отказал се е от него или бездейства, след като Решаващият орган е постановил предварително решение, обуславящо изхода на делото.

3. Определението за връщане на част от арбитражната такса се постановява от Решаващия орган, а когато той не е образуван – от Председателя на Арбитражния съд


РАЗДЕЛ IV. Арбитражна такса по насрещен иск и по възражение за прихващане

За насрещния иск и възражението за прихващане арбитражна такса се събира съобразно правилата за първоначалния иск.


РАЗДЕЛ V. Депозит за арбитражни разноски

1. Депозитът за разноски по раздел І, т. 3.1 се определя от Председателя на Арбитражния съд и се предплаща от ищеца или от страната, която е поискала извършване на съответното действие. Ищецът може да внесе депозит за призоваване и връчване едновременно с подаването на исковата молба в размер на 25 лева.

2. При постановяване на решението или прекратяване на делото депозитът се отчита от Решаващия орган. Той задължава Сдружение за съдебна реформа, извънсъдебно решаване на спорове, медиация и арбитраж да възстанови на съответната страна неизразходваната част от внесения от нея депозит, съответно задължава страната да довнесе разликата между внесения депозит и действителния размер на направените по делото разноски.

3. Ако Решаващият орган не е образуван, депозитът се отчита от Председателя на Арбитражния съд.


РАЗДЕЛ VI. Разноски за събиране на доказателства по делото

1. Сумите за възнаграждение на вещи лица и за техните командировъчни разходи, ако се налагат такива във връзка с изготвяне на заключенията, се внасят предварително от страната, която ги е поискала, в размер, определен от Решаващия орган.

2. Разноските, свързани с довеждането на допуснат свидетел, се поемат от страната, която го е поискала.


РАЗДЕЛ VII. Допълнителни разноски

1. Когато по искане на страните заседанията на Решаващия орган се провеждат извън седалището на Арбитражния съд, допълнителните разноски за това се внасят предварително от страните по равно. След приключване на делото те се отчитат от Решаващия орган, който се разпорежда за връщането на неизразходваната част, ако има такава, респ. за довнасяне на разликата.

2. Страната, която е посочила арбитър, чието участие в заседанията на Решаващия орган е свързано с разноски по пътуването и пребиваването му в седалището на Арбитражния съд, внася предварително сумата за тези разходи, които остават за нейна сметка, независимо от изхода на делото.


РАЗДЕЛ VIII. Отговорност на страните за арбитражната такса, депозита и разноските

1. Ако страните не са уговорили друго, разходите за арбитражна такса, депозит и събиране на доказателства по делото се присъждат в тежест на страната, срещу която е постановено решението, а когато искът е уважен частично, те се присъждат на страните пропорционално на уважената, съответно на отхвърлената част от иска. Разходи за явяване на допуснат свидетел се присъждат, ако са доказани от страната, която ги претендира, но техният размер не може да надхвърля нормативно определените разходи за командировки.

2. Ответникът има право на разноски и при прекратяване на делото.

3. Страната, в полза на която е постановено решението, може да иска да й бъдат присъдени доказаните нормални разходи, които тя е направила за своята процесуална защита по делото. Тези разходи тя трябва да докаже пред Арбитражния съд.

4. На страна, представлявана от юрисконсулт или ползвала адвокатска защита по делото, направила искане да и бъдат присъдени разноски за защитата, но не представила доказателства за извършените разходи, се присъждат разноски по преценка на Решаващия орган.Тази Тарифа е приета от Управителния съвет на Сдружение за съдебна реформа, извънсъдебно решаване на спорове, медиация и арбитраж с решение от 27.07.2016 г.

+ Правилник за възнаграждение на арбитрите на Арбитражния съд

при "Сдружение за съдебна реформа, извънсъдебно решаване на спорове, медиация и арбитраж"