Правилник на арбитражния съд

при "Сдружение за съдебна реформа, извънсъдебно решаване на спорове, медиация и арбитраж"


I. ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

Арбитражен съд

Чл. 1. (1) Арбитражният съд при Сдружение за съдебна реформа, извънсъдебно решаване на спорове, медиация и арбитраж е независима от него правораздавателна институция. Организацията на Арбитражния съд и статутът на арбитрите се определят от Устава на Арбитражния съд.

(2) Арбитражният съд разрешава граждански и търговски спорове, както и спорове за попълване на празнини в договори или приспособяването им към нововъзникнали обстоятелства независимо от това дали седалището или местожителството на едната или на двете страни е в Република България или вън от нея.


Основания за компетентността на Арбитражния съд

Чл. 2. (1) Арбитражният съд разглежда споровете по чл. 1, ал. 2, ако те са му възложени с арбитражно споразумение.

(2) Арбитражното споразумение трябва да бъде писмено. Споразумението е писмено и когато се съдържа в разменени между страните писма, телеграми и други писмени средства за комуникация или в общи условия, към които препраща сключен между страните писмен договор, както и електронни съобщения, телеграми и други писмени средства за комуникация, в съобщения, разменяни чрез телекс, телефакс или в общи условия, към които препраща сключен между страните писмен договор.

/3/Смята се, че има писмено арбитражно споразумение и когато ищецът предяви иск пред Арбитражния съд, а ответникът писмено с отговора на исковата молба или с изрично заявление, отбелязано в протокола на арбитражното заседание, приеме спорът да се разгледа от Арбитражния съд или извърши пред него действие, насочено към разглеждане на спора по същество, без да оспорва компетентността на Арбитражния съд.


Приложими процедурни правила

Чл. 3. (1) Ако страните не уговорят друго, тяхното съгласие да възложат спора на Арбитражния съд при Сдружение за съдебна реформа, извънсъдебно решаване на спорове, медиация и арбитраж означава и приемане на този Правилник.

(2) Арбитражният съд прилага уговорените от страните правила относно разглеждането на делото, освен ако те противоречат на повелителни норми на приложимия за арбитража закон или на принципите на този Правилник.

(3) В случаите, когато цената на иска е до 10 000 лева, а така също и когато ищецът направи изрично искане за това в исковата молба и ответникът приеме, Арбитражният съд разглежда делото по реда на раздел VІІ – „Ускорени производства“.

(4) По въпроси, които не са уредени от споразумението между страните, от този Правилник или от Закона за международния търговски арбитраж, арбитрите процедират съобразно тяхната разумна преценка, ръководейки се от естеството на арбитража и предмета на спора. Решаващият орган предварително съобщава на страните правилото, което ще приложи, като им предоставя равна възможност за защита.

(5) По дела, основани на арбитражно споразумение, се прилагат тези правила на Правилника, които са в сила при започване на арбитражното производство, освен ако и двете страни поискат да се приложат правилата, които са били в сила при сключване на арбитражното споразумение или са влезли в сила след започване на арбитражното производство.

(6) Ако страната не заяви незабавно, писмено или в арбитражното заседание срещу нарушаване на процесуално правило по ал. 1 и 2, смята се, че тя се е отказала от правото си да се позовава на нарушението.


II. ИСК И ОТГОВОР НА ИСКА

Предявяване на иск

Чл. 4. (1) Арбитражното производство започва с подаване на искова молба в Арбитражния съд.

(2) Исковата молба се смята подадена в деня, в който постъпи в Секретариата на Арбитражния съд, а ако се изпраща по пощата – в деня, отбелязан в печата на пощенската служба в мястото на изпращане.

(3) Исковата молба може да бъде подадена от ищеца и по електронен път, ако е подписана с квалифициран електронен подпис на ищеца, като същата се смята за подадена в деня на постъпването и на официално обявените електронна поща и електронен адрес на Арбитражния съд.

(4) С подаването на исковата молба по електронен път се счита, че ищецът приема всички книжа, призовки и съобщения да му бъдат връчвани по електронен път на електронния адрес, от който е изпратена Исковата молба.


Съдържание на исковата молба

Чл. 5. (1) Исковата молба трябва да съдържа:
1. пълното наименование, ЕИК/ЕГН на страните;
2. адрес на страните. Телефон, телефакс, електронна поща, ако има такива;
3. цената на иска;
4. изложение на обстоятелствата, на които се основава искът;
5. в какво се състои искането;
6. името на арбитър и заместник-арбитър или искане те да бъдат назначени от Председателя на Арбитражния съд, освен когато делото се разглежда по реда на раздел VІІ „Ускорени производства”;
7. опис на документите, приложени към исковата молба;
8. подпис на ищеца.

(2) В исковата молба ищецът е длъжен да посочи всички доказателства и да представи писмените доказателства за обстоятелствата, на които се основава искът.

(3) Към исковата молба трябва да бъдат приложени:
1. арбитражното споразумение;
2. удостоверения за актуалното състояние на ищеца и ответника, когато някой от тях е лице, което не е вписано в Търговския регистър при Агенцията по вписванията;
3. документ за внесена арбитражна такса и депозит за разноски;
4. преписи от исковата молба и писмените доказателства според броя на ответниците.


Цена на иска. Определяне на арбитражната такса

Чл. 6. (1) Цената на иска се определя:
1. по искове за парични вземания – от размера на претендираната сума. Ако се претендира сума в чуждестранна валута, цената на иска се определя в левовата й равностойност по фиксинга на БНБ;
2. по искове за предаване на недвижими вещи – върху 1/4 от данъчната оценка, а когато такава няма – от пазарната цена, а по искове за предаване на движими вещи – от тяхната стойност
3. по искове за установяване съществуването или преобразуването на правоотношения – от стойността на договора към момента на предявяване на исковата молба, а по договори за наем с неопределен срок – от наемната цена за две години;
4. по искове за периодични платежи за определено време – от сбора на всички платежи, а за неопределено време – от сбора на платежите за три години.

(2) Цената на иска се посочва от ищеца в исковата молба. Когато с исковата молба се предявяват няколко иска, цената на всеки иск трябва да се посочи отделно.

(3) При предявяване на възражение за прихващане ответникът е длъжен да посочи цената на вземането си съобразно правилата на ал. 1 и 2.

(4) Ако ищецът не е определил или е определил неправилно цената на иска, както и когато тя не може да бъде определена точно, Председателят на Арбитражния съд при Сдружение за съдебна реформа, извънсъдебно решаване на спорове, медиация и арбитраж по своя инициатива или по искане на ответника определя цената на иска въз основа на наличните данни.

(5) Ако при разглеждане на делото се установи, че цената на иска не е била определена в съответствие с правилата по предходните алинеи, Решаващият орган определя цената на иска окончателно.

(6) Горните правила се отнасят и за определяне цената на възражението за прихващане.

(7) Ищецът внася арбитражна такса, определена въз основа на общата сума от цената на всички предявени искове, а ответникът внася арбитражна такса, определена въз основа на цената на предявените насрещни искове и възражения за прихващане.


Предварителна проверка на компетентността на Арбитражния съд

Чл. 7. (1) Ако ищецът в исковата молба не се позовава на арбитражно споразумение или не го представя, Секретариатът на съда го поканва да представи такова споразумение или да заяви писмено, че желае, въпреки липсата на арбитражно споразумение, да бъде връчен препис от исковата молба на ответника. Заявлението по предходното изречение може да се направи и с исковата молба.

(2) Ако в 7-дневен срок ищецът не представи споразумение, обуславящо компетентността на Арбитражния съд при Сдружение за съдебна реформа, извънсъдебно решаване на спорове, медиация и арбитраж и не заяви писмено, че желае да бъде връчен препис от исковата молба на ответника, както и когато представеното арбитражно споразумение се отнася до спор, който не може да бъде разглеждан от арбитраж, исковата молба се връща на ищеца с разпореждане на Председателя на Арбитражния съд.

(3) Ако в предоставения му с поканата срок ищецът представи арбитражно споразумение, обосноваващо компетентността на Арбитражния съд при Сдружение за съдебна реформа, извънсъдебно решаване на спорове, медиация и арбитраж или в сроковете по алинея 2 ищецът не представи споразумение, но заяви писмено, че желае да бъде връчен препис от исковата молба на ответника, Секретариатът на съда му изпраща съобщение за внасяне на дължимата арбитражна такса и определения депозит за разноски.


Отстраняване на недостатъците на исковата молба

Чл. 8. (1) Ако исковата молба не отговаря на изискванията на чл. 5, ал. 1, или не са представени приложенията по чл. 5, ал. 3, т.т. 3 и 4, Секретариатът на съда дава на ищеца в седемдневен срок, считано от получаването на съобщението, да отстрани недостатъците. До отстраняване на недостатъците исковата молба остава без движение.

(2) Ако ищецът оспори становището на Секретариата относно редовността на исковата молба, въпросът се решава от Председателя на Арбитражния съд.

(3) Ако ищецът не отстрани недостатъците в срока по ал.1, исковата молба се връща на ищеца с разпореждане на Председателя на Арбитражния съд.


Отговор на исковата молба

Чл. 9. (1) След получаване на исковата молба и внасяне на арбитражната такса и депозита за разноски, Секретариатът на съда уведомява за това ответника, като му изпраща препис от нея с приложенията й, както и списъка на арбитрите.

(2) Едновременно с това Секретариатът на съда съобщава на ответника, че той може в срок до 15 дни от получаване на препис от исковата молба да заплати претендираната сума и да подаде своя отговор, подкрепен със съответни доказателства. По дела между страни със седалище или местожителство извън страната срокът за отговор е 30 дни. По молба на ответника посочените срокове могат да бъдат продължени от Председателя на съда.

(3) В същия срок ответникът трябва да съобщи имената на избраните от него арбитър или да предостави назначаването му на Председателя на Арбитражния съд.

(4) Ответникът може да предяви насрещен иск или възражение за прихващане, ако спорът относно неговото вземане е от компетентността на Арбитражния съд. Насрещният иск трябва да бъде предявен най-късно до първото заседание и по отношение на него се прилагат разпоредбите на чл. 5. Възражението за прихващане може да бъде предявено и по-късно.
• С подаване на отговор на исковата молба, на насрещен иск или на възражения за прихващане на официално обявените електронна поща и електронен адрес на Арбитражния съд се счита, че ответникът приема всички книжа, призовки и съобщения да му бъдат връчвани по електронен път на електронния адрес, от който е изпратен отговорът на исковата молба или насрещният иск, или възражението за прихващане.
• След изпращането на отговора на исковата молба по електронен път ответникът получава по електронна поща уникален код/кодове за достъп до арбитражното дело.

(5) Не подаването на отговор не означава признание на иска.


III. КНИЖА, СЪОБЩЕНИЯ И ВРЪЧВАНЕ

Представяне на документите по делото

Чл. 10. (1) Всички документи трябва да бъдат представени в Арбитражния съд с копия според броя на страните, плюс едно копие за Арбитражния съд. Страните може да изпратят на електронната поща или на електронния адрес на Арбитражния съд при Сдружение за съдебна реформа, извънсъдебно решаване на спорове, медиация и арбитраж електронни копия на всички документи по делото най-късно едновременно с изпращането или предаването им на хартиен носител. Страните могат да представят всички документи по делото и само на електронен носител. Всички координати и адреси за кореспонденция на Арбитражния съд са посочени на сайта на същия.

(2) Посочените в алинея 1 документи, с изключение на писмените доказателства (ал. 3 на чл. 29), се представят на езика, на който е сключен договорът, или на езика, на който страните са водили кореспонденцията помежду си, или на български език. Преводът на тези книжа се извършва по нареждане на Секретариата за сметка на страната, представила книжата.

(3) Ако книжата са представени на език, преводът на който е свързан с трудности, Секретариатът на съда може да задължи съответната страна да ги представи в превод на английски, френски, немски, руски, италиански или испански език. Ако преводът не бъде представен в дадения на страната срок, исковата молба се оставя без движение.


Изпращане и връчване на документи

Чл. 11. (1) Секретариатът на съда изпраща на страните всички, отнасящи се до тях книжа, съобщения и призовки на посочените от тях адреси или на адресите на надлежно упълномощените техни представители. В случай на промяна на тези адреси страните уведомяват незабавно Арбитражния съд.

(2) Всички документи, вкл. призовките, исковата молба, отговорът на иска, арбитражното решение и определенията се изпращат на последно посочените адреси на страните чрез нарочни служители или чрез оператори на пощенски или куриерски услуги, които удостоверяват връчването или действията за връчване с документ, който се прилага по делото. По искане на страната връчването може да се извърши и чрез частен съдебен изпълнител.

(3) Всички посочени по-горе документи се връчват лично на страната, на неин представител или на лице, поело задължение да ги предаде, срещу подпис, освен когато връчването се извършва от частен съдебен изпълнител.

(4) Когато съобщението не може да бъде връчено лично на страната, то се връчва на друго лице, което е съгласно да го приеме.

(5) Друго лице може да бъде всеки пълнолетен от домашните на адресата или който живее на адреса, съсед, или е работник, служител, или съответно работодател на адресата. Лицето, чрез което става връчването, се подписва в разписката със задължение да предаде призовката на адресата. Не може да се връчва на лица, които участват по делото като насрещна страна на получателя.

(6) С получаването на съобщението от другото лице се смята, че връчването е извършено на адресата.

(7) Връчителят удостоверява с подписа си датата и начина на връчването, както и всички действия във връзка с връчването. Получателят също удостоверява с подписа си, че е получил съобщението. Отказът да се приеме съобщението се отбелязва в разписката и се удостоверява с подписа на връчителя. Отказът на получателя не засяга редовността на връчването.

(8) Всички посочени по-горе документи могат да бъдат връчени чрез общината или кметството на съответното населено място или да бъдат изпращани по пощата или чрез куриерска служба с препоръчана пратка с обратна разписка. Призовките и другите съобщения могат да бъдат изпратени и чрез телеграма, по телекса или по телефакса и се смятат връчени, ако има данни, че са получени.

(9) Страните могат да заявят съгласие посочените в предходните алинеи документи да бъдат връчвани на тях или на техни представители на електронна поща, като връчването се удостоверява от Секретариата на Арбитражния съд. При същите условия страните и вещите лица могат да изпращат до Арбитражния съд всякакви изявления, пледоарии, заключения и други.


Получаване на книжата, призовките и съобщенията

Чл. 12. (1) Когато получателят не може да бъде намерен на посочения по делото адрес, не се намери лице, което е съгласно да получи съобщението, и след старателно издирване седалището, местожителството, обикновеното пребиваване или пощенският адрес на получателя не могат да бъдат намерени, връчителят залепва уведомление на вратата или на пощенската кутия на последното му известно седалище, местожителство, обикновено пребиваване, а когато до тях не е осигурен достъп – на входната врата или на видно място около нея. Когато има достъп до пощенската кутия, връчителят пуска уведомление и в нея. Когато за изпращането на книжата по делото страната е изразила съгласие по чл. 11, ал. 9 за връчване на електронна поща, същите се смятат за получени от страната при постъпването им в информационната й система или в информационна система на посредника/оператора, ако ползва такъв.

(2) В уведомлението се посочва, че книжата са оставени в Секретариата на Арбитражния съд, както и че те могат да бъдат получени там в десет дневен срок от залепването на уведомлението.

(3) В случаите по ал. 1 и 2, съобщението се смята за връчено с изтичането на срока за получаването му от Секретариата на Арбитражния съд.

(4) Когато седалището, местожителството, обикновеното пребиваване или пощенският адрес на получателя не могат да бъдат намерени след старателно издирване, книжата, съобщенията или призовките се смятат за получени и ако са изпратени до последното му известно седалище, местожителство, обикновено пребиваване или пощенски адрес с препоръчано писмо или с каквото и да е друго средство, което удостоверява опита то да бъде предадено. Документът се смята предаден и когато получателят е отказал или не се е явил в пощенската/куриерската служба да го получи, ако тя удостовери това.

(5) Книжата по делото се смятат за предадени и когато получателят е отказал да ги получи, не се е явил в пощенската/куриерската служба или когато е блокирал, възпрепятствал или закрил посочените по делото електронна поща или електронен адрес.

(6) Връчването на съобщенията до страните може да бъде извършено по телефон, телекс или факс. В този случай удостоверяването за връчването се извършва от Секретариата на съда. Когато призоваването или съобщението се извършва по телефон, разговорът може да се запише.

(7) Сроковете за процесуални действия на страните започват да текат от деня, следващ деня на получаване на съобщението или на отказа да го получи по смисъла на чл.11 ал.6 или на чл.12 ал. 4 . Ако последният ден на срока изтича в неработен ден, срокът изтича в първия следващ работен ден.

(8) Страната, която отсъства повече от един месец от адреса, който е съобщила по делото или на който веднъж й е връчено съобщение, е длъжна да уведоми Арбитражния съд за новия си адрес. Същото задължение имат и законният представител, попечителят и пълномощникът на страната.

(9) При неизпълнение на задължението по ал. 8 всички съобщения се прилагат към делото и се смятат за връчени. За тези последици страната трябва да бъде предупредена от Арбитражния съд при връчване на първото съобщение.


IV. РЕШАВАЩ ОРГАН

Състав на Решаващия орган

Чл. 13. (1) Арбитражният съд разглежда и решава възложените му спорове чрез Решаващ орган, който може да се състои от един арбитър или от трима арбитри от списъка на арбитрите към Арбитражния съд при Сдружение за съдебна реформа, извънсъдебно решаване на спорове, медиация и арбитраж.

(2) Председателят на Арбитражния съд може да предложи на страните да се съгласят делото да бъде разгледано и решено от един арбитър, когото двете страни да определят по взаимно съгласие, или да предоставят на Председателя на Арбитражния съд да го определи.


Състав от арбитри

Чл. 14. (1) Ако Решаващият орган е от трима арбитри, всяка от страните избира по един арбитър от списъка на арбитрите, а двамата арбитри избират председател на Решаващия орган в 7-дневен срок от съобщението за избирането им.

(2) Посочените от страните или избрани за председатели на Решаващия орган лица, които не са включени в листите на Арбитражния съд при Сдружение за съдебна реформа, извънсъдебно решаване на спорове, медиация и арбитраж, когато са приели да бъдат арбитри, са длъжни да попълнят писмена декларация по чл. 6, ал. 5 от Устава на Арбитражния съд, а така също и писмена декларация, в която изрично да заявят, че са запознати и че ще спазват Правилника на Арбитражния съд, както и декларация, че са запознати и приемат Правилника за определяне на възнагражденията на арбитрите към Арбитражния съд при Сдружение за съдебна реформа, извънсъдебно решаване на спорове, медиация и арбитраж.

(3) Ако ищецът или ответникът не посочат арбитър или арбитрите не изберат председател на Решаващия орган в сроковете по ал. 1, Председателят на Арбитражния съд назначава от списъка на арбитрите арбитъра или председателя на Решаващия орган.

(4) Ако ищците или ответниците са няколко, те трябва да посочат по общо съгласие един арбитър. Ако не се постигне съгласие между ищците или ответниците, арбитърът се назначава от Председателя на Арбитражния съд в срок от 3 дни след изтичането на срока по ал.1.

(5) Решението на Председателя на Арбитражния съд по ал. 3 и 4 е окончателно.


Един арбитър

Чл. 15. По съгласие на страните делото може да бъде разгледано и решено от един арбитър, когото те избират от списъка на арбитрите. Ако страните не могат да постигнат съгласие относно избора, арбитърът се назначава от Председателя на Арбитражния съд.


Заместване на арбитър

Чл. 16. (1) Арбитър, който не приеме избора или е възпрепятстван да изпълнява задълженията си повече от 45 дни, е длъжен да уведоми писмено Секретариата в 7-дневен срок от получаването на уведомлението за избора. Секретариатът незабавно съобщава на съответната страна да посочи нов арбитър. Същото задължение има и арбитър, за когото е възникнало основание за несъвместимост по чл. 7, ал.4 от Устава на АС при Сдружение за съдебна реформа, извънсъдебно решаване на спорове, медиация и арбитраж.

(2) Председателят на Решаващия орган се заменя по реда, по който е бил избран. Замяната на арбитър, след като вече е бил избран председател на Решаващия орган, не води до замяна на председателя.

(3) Ако е необходимо, и след като вземе мнението на страните Решаващият орган в случаите, посочени в ал. 1-2, може отново да разгледа въпросите, които са били разгледани на предходните заседания по делото, състояли се преди замяната.


Отвод на арбитър

Чл. 17. (1) Когато едно лице е предложено да бъде арбитър, то трябва да посочи всички обстоятелства, които могат да породят основателни съмнения относно неговата безпристрастност или независимост, като представи в Секретариата на съда подписана лично от него декларация. Арбитърът има това задължение и след неговото назначаване.

(2) Всяка страна има право да иска отвод на арбитъра и на председателя на Решаващия орган, ако има основателно съмнение в тяхната безпристрастност и предубеденост и ако съществуват обективни данни, че те лично, пряко или косвено са заинтересовани от изхода на делото.

(3) Арбитърът или председателят на Решаващия орган са длъжни да се отведат при посочените в ал. 1 причини.


Процедура за отвода

Чл. 18. (1) Отвод на арбитър може да се направи не по-късно от 7 дни, след като страната е узнала за образуване на Решаващия орган или след като е научила за обстоятелствата, които дават основание за отвода. Отвод не може да бъде правен, след като делото е обявено за изяснено от фактическа и правна страна и Решаващият орган е пристъпил към постановяване на акта, с който приключва делото.

(2) Искането за отвод се прави писмено до Арбитражния съд, като се посочват основанията за това.

(3) Ако арбитърът не се отведе по отвода се произнася Решаващият орган или Председателят на АС, когато Решаващият орган е от един арбитър.

(4) Ако отвода бъде уважен, новият арбитър или председателят на Решаващия орган се посочва или избира в съответствие с разпоредбите на настоящия Правилник. Ако новият арбитър е съгласен с вече избрания председател, той приподписва протокола за избор на председател, в противен случай нов председател се избира по реда и в сроковете на чл. 14, ал. 1.


Отвод на вещо лице и преводач

Чл. 19. На основанията, посочени в чл. 17, ал. 2 , може да се направи отвод на вещо лице или преводач. По отвода окончателно се произнася Решаващият орган.


V. РАЗГЛЕЖДАНЕ НА ДЕЛОТО

Подготовка за разглеждане на делото

Чл. 20. (1) Решаващият орган проверява подготвено ли е делото за разглеждане и взема мерки за изясняване на обстоятелствата по делото и попълването му с доказателства с цел то да бъде бързо, икономично и правилно решено. За тази цел делото може да бъде внесено в подготвително заседание без призоваване на страните, като те се уведомяват от Решаващия орган за взетите мерки и за сроковете за тяхното изпълнение.

(2) Арбитърът или председателят на Решаващия орган може да даде на Секретариата на съда отделни нареждания по подготовката на делото. Той насрочва делото и възлага на Секретариата призоваването на страните, свидетелите, вещите лица и преводачите.


Място за провеждане заседанията на съда

Чл. 21. (1) Заседанията на съда се провеждат в град Велико Търново.

(2) По молба на страните или по свой почин Решаващият орган при необходимост може да проведе заседанията си и на друго място.


Призоваване на заседание

Чл. 22. (1) На страните се изпращат призовки, в които се посочва времето и мястото, където ще се състои заседанието. Призовките и съобщенията трябва да бъдат изпратени така, че всяка страна да разполага с не по-малко от петнадесет дни, за да се подготви и участва в разглеждането на делото.

(2) Със съгласие на страните този срок може да бъде намален.

(3) Със съгласие на страните призоваването за заседания може да се извършва на посочен по делото електронен адрес.


Език на разглеждане на делата

Чл. 23. Разглеждането на делото става на български език, но ако една от страните е със седалище или местожителство в чужбина, те могат да се споразумеят да бъде използван друг език. Споразумението трябва да се постигне преди образуване на Решаващия орган. Той назначава за страната, която не владее български език, преводач. Възнаграждението на преводача е за сметка на тази страна, независимо от изхода на делото.


Разглеждане на делото. Дистанционно заседание

Чл. 24. (1) Делото се разглежда в заседание, на което страните могат да участват лично или чрез надлежно овластени представители.

(2) Делото се разглежда непублично. С разрешение на Решаващия орган и съгласието на страните на заседанието могат да присъстват и лица, които не участват в делото.

(3) По съгласие на страните, както и в случаите, определени с този Правилник, делото може да бъде разгледано и решено, без те да се призовават на заседание само въз основа на представени от тях писмени доказателства и писмени становища. Решаващият орган може да призове страните на заседание, ако намери, че делото се нуждае от допълнително изясняване.

(4) Делото се разглежда без призоваване на страните, ако ответникът в отговора на исковата молба признава иска.

(5) Производството по делата пред Арбитражния съд при Сдружение за съдебна реформа, извънсъдебно решаване на спорове, медиация и арбитраж е конфиденциално. Арбитражният съд предоставя материали по делата само на страната, нейния законен представител или на процесуалния й представител по делото. Арбитрите, протоколистите и страните, които участват в производството, пазят в тайна сведенията, които им стават известни при разглеждане на делото. Всички протоколи, записки, доклади и други документи, получени от арбитър в това им качество, са поверителни.


Неявяване на страна

Чл. 25. (1) Неявяването на страна, надлежно известена за времето и мястото на арбитражното заседание, не е основание за отлагане на делото. Това може да стане само ако неявилата се страна е поискала то да бъде отложено по уважителни причини.

(2) Всяка страна може да поиска делото да се разгледа в нейно отсъствие.


Възражение за некомпетентност

Чл. 26. (1) Решаващият орган се произнася относно компетентността на Арбитражния съд и когато тя се оспорва поради несъществуване или недействителност на арбитражното споразумение.

(2) Арбитражното споразумение, включено в договор, е независимо от другите негови уговорки. Нищожността на договора не означава сама по себе си недействителност и на съдържащото се в него арбитражно споразумение.

(3) Възражението, че Арбитражният съд не е компетентен, трябва да бъде направено най-късно с отговора на исковата молба. То може да бъде направено и от страната, която е назначила или е участвала в назначаването на арбитър.

(4) Когато в хода на делото бъде поставен въпрос, който е извън компетентността на Арбитражния съд, възражението за некомпетентност трябва да бъде направено веднага.

(5) Решаващият орган може да уважи и направено по-късно възражение за некомпетентност, ако има уважителна причина за закъснението.

(6) По възражението за некомпетентност Решаващият орган се произнася с определение, преди да пристъпи към разглеждане на делото по същество, освен ако разрешаването на въпроса относно компетентността е обусловено от разрешаване на спора по съществото на делото.

(7) Ако Решаващият орган отхвърли възражението за некомпетентност, арбитражното производство се провежда, въпреки че ответникът отказва или се въздържа да вземе участие в него.


Спогодба

Чл. 27. (1) След откриване на заседанието Решаващият орган прави предложение на страните да приключат делото със спогодба.

(2) Решаващият орган може да прави предложение за спогодба във всеки един момент от делото до постановяване на решението.

(3) Ако страните постигнат спогодба пред Решаващия орган, тя се вписва в протокола на заседанието и се подписва от страните и от арбитъра или арбитрите.

(4) Страните могат да поискат спогодбата да бъде възпроизведена в арбитражно решение при уговорени условия.


Обезпечаване на иска

Чл. 28. Ако страните не са уговорили друго, ищецът може да поиска от Арбитражния съд да наложи на ответника подходящи мерки за обезпечаване на предявения иск/искове. Ищецът е длъжен да посочи конкретна мярка или мерки, които не могат да засягат трети лица. При допускане на исканите мерки Арбитражният съд може да определи гаранция, която молителят да представи.


Доказателства

Чл. 29. (1) Всяка страна трябва да докаже обстоятелствата, на които основава своя иск или възражения.

(2) С оглед на обстоятелствата по делото Решаващият орган може да приеме за доказани фактите, относно които страна е създала пречки за събиране на допуснати доказателства.

(3) Страна може да представи писмените доказателства в оригинал или заверено от нея копие. Решаващият орган има право да поиска превод на тези доказателства на друг език, когато това е в интерес на разглеждане на делото. Представените от едната страна писмени доказателства се връчват на другата страна своевременно. Страните могат да използват като доказателствено средство и разменена по електронен път кореспонденция. В случай на спор автентичността на съобщенията или тяхното доставяне до адресата се установява с надеждни доказателствени средства, включително удостоверителни изявления от лица, предоставящи средства за комуникация, електронни, пощенски или интернет услуги.

(4) Проверка на доказателствата се извършва по ред, установен от Решаващия орган. Той може да възложи тази проверка на един от арбитрите. За проверката на стоки и вещи, както и за оглед, страните се уведомяват своевременно.

(5) Арбитрите преценяват доказателствата по свое свободно убеждение.


Събиране на доказателства

Чл. 30. (1) Решаващият орган може да изисква от страните да представят и други доказателства, да назначава вещи лица или да изисква от организации или физически лица удостоверения или други намиращи се в тях документи, когато това е необходимо, за да се разкрие истината по делото. За служебно събраните доказателства страните се уведомяват своевременно и им се дава подходящ срок за вземане на становище и представяне на насрещни доказателства.

(2) Решаващият орган може да разпореди на страните да предоставят на вещите лица необходимите сведения или да им осигурят достъп за проверка на документи, стоки или други вещи, когато това е необходимо за изготвяне на заключението. Той може по искане на всяка от страните или по свой почин да задължи вещото лице, след като представи своето заключение, да участва в заседание, за да даде пояснения. По искане на страните могат да се назначават и други вещи лица, за да дадат заключение по спорни въпроси. Заинтересованата страна следва да представи и приложи по надлежния ред всички доказателства, върху които са изградени заключенията на вещите лица, освен ако и двете страни се съгласят за противното.

(3) За събиране на доказателства извън гр. Велико Търново или в чужбина Решаващият орган може да делегира на един от своите членове нарочни права. В този случай Решаващият орган определя размера на разноските и същите се внасят авансово от страната, поискала събиране на доказателствата.

(4) Свидетели се допускат до разпит от Решаващия орган, ако бъдат доведени от страната, която ги е посочила и е изяснила какви обстоятелства ще установят.

(5) Решаващият орган може да определи краен срок за посочване и представяне на доказателства. Срокът може да бъде продължен или възстановен при наличие на уважителни причини, които страната трябва да докаже.


Съдействие на държавен съд

Чл. 31. Решаващият орган или заинтересованата страна, с негово съгласие, може да поиска от компетентния съд в страната или в чужбина да събере доказателства, необходими за делото.


Изменение на иска

Чл. 32. (1) През време на арбитражното производство всяка от страните може да измени или допълни своя иск или възражение, освен ако е уговорено друго. Арбитражният съд може да не допусне исканото изменение, ако сметне, че то ще създаде особени затруднения за другата страна. Тези правила се прилагат и за изменение на насрещния иск.

(2) Когато страната умре или юридическото лице престане да съществува, производството по делото продължава в лицето на правоприемника, ако има такъв.

(3) Изменение на иска чрез заменяне на някоя от страните с друго лице е допустимо със съгласие на двете страни и на лицето, което встъпва като страна по делото.


Участие на трети лица

Чл. 33. Встъпване и привличане на трето лице е допустимо само със съгласие на страните, а при привличане – и със съгласието на лицето, което се привлича. Същото важи и за предявяване на обратен иск срещу привлеченото лице. Привличането е допустимо до изтичане на срока за отговор на исковата молба. Съгласието трябва да бъде писмено.


Отлагане на делото и спиране на производството

Чл. 34. (1) Производството по делото се спира:
1. по общо искане на страните;
2. по преценка на Решаващия орган, когато в съд или друг арбитражен съд се разглежда дело, решението по което ще има значение за правилното решаване на спора.
3. По изрично разпореждане на закона.

(2) Спряното дело се възобновява по искане на страна или при отпадане на основанието за спиране. В случаите на ал. 1 т. 1 то се прекратява, ако в шестмесечен срок от спирането му никоя от страните не е поискала възобновяването му.


Протокол

Чл. 35. (1) Арбитражното заседание може да се записва с технически средства и се съставя протокол от секретар-протоколист, назначен от Решаващия орган. Протоколът се подписва от арбитъра или от председателя на Решаващия орган, както и от секретаря-протоколист.

(2) По молба на страната, с определение на Решаващия орган, протоколът може да бъде поправен или допълнен, ако в него са допуснати грешка или пропуск.

(3) При поискване на страните се изпращат заверени от Секретариата на Арбитражния съд преписи от протокола.


Приложим закон

Чл. 36. (1) Решаващият орган прилага избрания от страните закон. Ако те не са уговорили друго, изборът на закон се отнася до материалното право, а не и до стълкновителните норми.

(2) Когато изборът на закон е недопустим или страните не са избрали приложимия закон, Решаващият орган
прилага закона, посочен от стълкновителните норми, които той счита за приложими. Ако страните са със седалище или местожителство в една и съща държава, нейните стълкновителни норми сочат приложимия закон. Когато спорното отношение се урежда от международна конвенция, прилага се тя.

(3) При всички случаи Решаващият орган прилага условията на договора и взема предвид търговските обичаи.

(4) При решаване на спора Арбитражният съд прилага и задължителните решения на Арбитражната колегия по чл. 8, ал. 2 от Устава на Арбитражния съд при Сдружение за съдебна реформа, извънсъдебно решаване на спорове, медиация и арбитраж.


VI. ЗАВЪРШВАНЕ НА ПРОИЗВОДСТВОТО

Решение

Чл. 37. (1) Арбитражното производство завършва с постановяване на решение, когато няма пречки делото да се реши по същество. Решение се постановява и при признание на иска, и при отказ от иска. Когато обстоятелствата по делото налагат, по него може да бъде постановено предварително или частично решение.

(2) Арбитражният съд прекратява делото с определение, за постановяването на което се прилагат чл. 38 и чл. 40, когато:
1. Ищецът оттегли иска си освен ако ответникът възрази и Арбитражният съд намери, че ответникът има законен интерес от постановяване на решение;
2. Страните са съгласни производството да се прекрати;
3. Арбитражният съд намери, че има друга пречка за разглеждане на делото по същество, включително и ако поради бездействие на ищеца делото е без движение в течение на повече от три месеца.

(3)Решението, което при условията на чл. 27, ал. 4 отразява постигната между страните спогодба, има силата на обикновено решение.

(4) Когато арбитри по делата са лица извън листите на Арбитражния съд при Сдружение за съдебна реформа, извънсъдебно решаване на спорове, медиация и арбитраж, Председателят на Арбитражния съд назначава комисия от трима арбитри, които проверяват, дали постановеният акт, с който приключва арбитражното производство, съответства на формалните изисквания на Закона за международния търговски арбитраж и Правилника на Арбитражния съд. Комисията е длъжна да се произнесе в писмена форма в тридневен срок от депозирането на акта в Секретариата от страна на Решаващия орган. Решаващият орган е длъжен да се съобрази с предписанията и отстрани указаните му формални недостатъци на акта в тридневен срок от постъпване на предписанията на Комисията в Секретариата. Актът не се изпраща на страните до отстраняване на недостатъците.


Постановяване на решението

Чл. 38. (1) След като Решаващият орган намери, че всички обстоятелства, които са свързани със спора, са достатъчно изяснени, той обявява състезанието за приключено и пристъпва към постановяване на решението.

(2) Решението се взема след обсъждане с мнозинство от членовете на Решаващия орган, като председателят гласува последен. Ако не може да се образува мнозинство, решението се постановява от председателя на Решаващия орган.

(3) Решението трябва да бъде мотивирано, освен ако то възпроизвежда уговорена от страните спогодба.

(4) Решението се изготвя от докладчика и се подписва от председателя и членовете на Решаващия орган. Ако един от арбитрите не може или откаже да подпише арбитражното решение, председателят на Решаващия орган удостоверява това със своя подпис върху решението с посочване на причините.

(5) Арбитърът, който остава на особено мнение, е длъжен да подпише решението незабавно, като обозначи позицията си с инициалите “о.м.”, които се изписват отляво на подписа. В седемдневен срок от подписването арбитърът е длъжен да представи в писмен вид особеното си мнение, което се прилага към решението. След изтичане на този срок се счита, че арбитърът се е отказал от особеното си мнение, като в този случай изтичането на срока се удостоверява от председателя на Решаващия орган, а в случай, че същият откаже – от Председателя на Арбитражния съд.

(6) Когато делото се решава от един арбитър, решението се изготвя и подписва от него.

(7) Решаващият орган възобновява производството по делото по искане на някоя от страните, ако тя по независещи от нея причини не е могла да се яви, както и да уведоми Арбитражния съд за тази невъзможност, или да релевира неизвестни ѝ до приключване на устните състезания обстоятелства или доказателства. Искането за възобновяване се разглежда, ако бъде направено до изтичане на срока, определен от Решаващия орган за представяне на писмени защити по делото.

(8) Решаващият орган може по своя инициатива да възобнови производството по делото, ако до постановяване на решението установи, че то се нуждае от изясняване на обстоятелства или допълване с доказателства, които са от значение за правилното му решаване.


Съдържание на решението

Чл. 39. Решението трябва да съдържа:
1. наименование на Арбитражния съд;
2. дата и място на постановяване на решението;
3. имената на арбитрите;
4. наименование на страните и другите лица, които участват в делото;
5. предмет на спора и кратко изложение на обстоятелствата по делото;
6. мотиви на решението;
7. диспозитив на решението;
8. подписи на арбитрите.


Вписване на решението

Чл. 40. (1) Решението се вписва от Секретариата в нарочния регистър на Арбитражния съд и се сканира и се въвежда в електронната програма на Арбитражния съд от техническия секретар в присъствието на арбитъра внесъл решението. В книгата за решенията на Арбитражния съд се отбелязва предаването и въвеждането на решението в електронната програма.

(2) Арбитражното решение е окончателно и слага край на спора.

(3) Решението се изготвя и предава в срок до 30 дни след изтичане на определения от Решаващия орган срок за представяне на писмени становища, а в случаите по чл. 38, ал. 5 - при представяне на особеното мнение, респ. удостоверяване липсата на такова от Председателя на Решаващия орган след изтичане на седемдневния срок по същата алинея.

(4) По особено сложни от фактическа и правна страна дела срокът за постановяване на решението е двумесечен. Преценката се прави от Решаващия орган, който уведомява страните за това при приключване на устните състезания.
Председателят на Арбитражния съд може при нужда да продължи срока по предходната алинея.


Препис от решението

Чл. 41. (1) Препис от решението се връчва на страните.

(2) Ако страните не са уговорили езика, на който ще бъде написано решението, на страната по делото със седалище в чужбина се изпраща за нейна сметка превод на решението, ако тя поиска това.

(3) Преписите и преводите се заверяват от Секретариата на Арбитражния съд.

(4) Ако изготвянето на превода ще се забави, Секретариатът на Арбитражния съд съобщава на чуждестранната страна по делото извлечение от решението.

(5) Преписи от решението се връчват на страните, след като разноските по делото бъдат изцяло заплатени на Арбитражния съд.

(6) Страната, която лично или чрез процесуалния си представител по делото е получила заверен препис от решението, може да получи повторно само препис от решението, върху всяка страница от диспозитива на което изрично се отбелязва „не важи за изпълнение“. Повторно заверен препис ѝ се издава само, ако представи удостоверение от СГС, че въз основа на решението, от което е издаден преписът по предходното изречение, не е издаван изпълнителен лист.


Поправки и тълкуване на решението

Чл. 42. (1) Решаващият орган, по искане на всяка от страните или по свой почин, може да поправи решението относно пресмятането, написването или друга явна или фактическа грешка, която е допуснал.

(2) Всяка от страните може да поиска от Решаващия орган тълкуване на решението. Тълкуване не може да се иска, след като решението е изпълнено.

(3) Искането за поправка или тълкуване трябва да бъде направено в срок от 60 дни след получаване на решението освен ако страните са уговорили друг срок. Когато Решаващият орган действа по свой почин, той извършва поправката в 60-дневен срок от постановяване на решението.

(4) По поправката и тълкуването на решението Решаващият орган изслушва страните или им дава възможност да представят в определен от него срок писмените си становища. Той се произнася по поправката и тълкуването в 15-дневен срок от искането. Решението по тези въпроси се постановява при спазване на чл. чл. 38, 39 и 40 от този Правилник.

(5) Поправката и тълкуването стават част от решението.
Допълнително решение
Чл. 43. Страна може да поиска да бъде допълнено решението, ако Решаващият орган не се е произнесъл по цялото й искане. Молба за това, с препис за противната страна, може да се подаде в 30-дневен срок от получаване на решението. Когато искането е основателно, Решаващият орган постановява допълнително решение при спазване на разпоредбата на чл. 42, ал. 4.


VIІ. УСКОРЕНИ ПРОИЗВОДСТВА

Конституиране на Решаващия орган. Заместване и отвод на арбитър

Чл. 44. По реда на ускореното производство се разглеждат и решават всички дела с цена на иска до 10 000 лева. Дела с цена на иска над 10 000 лева се разглеждат и решават по реда на този раздел когато страните изрично са договорили това или, ако ищецът направи изрично искане за това в исковата молба и ответникът приеме.


Чл. 45. (1) Решаващият орган се състои от един арбитър.

(2) Председателят на Арбитражния съд назначава арбитър и уведомява страните.

(3) Ако страните не са уговорили друго в арбитражното споразумение, ищецът има право да посочи до пет имена от списъка на арбитрите, които би желал да разгледат и решат делото. Имената се посочват в отделно приложение към исковата молба, което не се изпраща на ответника. В срока за отговор ответникът има същото право.

(4) Ако името на един арбитър е посочено едновременно и от ищеца, и от ответника, арбитърът се счита избран да разгледа и реши делото. В тези случаи Председателят назначава заместник-арбитър.

(5) Ако ищецът и ответникът са посочили повече от едно имена на арбитри, които съвпадат, Председателят на АС определя арбитър измежду арбитрите, посочени едновременно от ищеца и ответника.

(6) В случай, че нито едно от посочените от ищеца и ответника имена не съвпаднат, а така също и когато ищецът или ответникът не упражнят правата си по предходните алинеи, Председателят на АС назначава арбитър.

(7) В тридневен срок от уведомяването за избора или назначението, арбитърът е длъжен да заяви дали приемат да участва по делото. В този случай той подписва декларация за безпристрастност и независимост и изрично заявява, че разполага с достатъчно време за участие в делото при условията на ускорено производство.

(8) В случай, че арбитърът не приеме да участва по делото, Председателят на Арбитражния съд назначава нов арбитър, като предимство имат лицата, посочени от двете страни.


Чл. 46. (1) Заместването на арбитър се извършва съответно при условията и по реда на чл. 16 от Правилника на Арбитражния съд при Сдружение за съдебна реформа, извънсъдебно решаване на спорове, медиация и арбитраж, като срокът, в който арбитърът трябва да е възпрепятстван или да не изпълнява задълженията си, е повече от 30 дни.


Чл. 47. (1) Отвод на арбитър поради наличие на обстоятелствата, предвидени в чл. 17, ал. 2 от Правилника на Арбитражния съд при Сдружение за съдебна реформа, извънсъдебно решаване на спорове, медиация и арбитраж, може да се направи не по-късно от три дни, след като страната е узнала за избора или назначаването на арбитър или е узнала за обстоятелствата, които дават основания за отвод.

(2) Когато не се прави в заседание, писменото искане за отвод се изпраща незабавно на арбитъра и на насрещната страна, които са длъжни в тридневен срок да изразят становището си по него.

(3) Ако в срока по предходната алинея арбитърът не се отведе и насрещната страна не се съгласи с отвода, по искането се произнася Председателят на Арбитражния съд, който назначава нов арбитър или отхвърля отвода. В последния случай страната, направила отвода, има правата по чл. 16 от ЗМТА.


Иск и отговор на иска

Чл. 48. (1) Исковата молба трябва да отговаря на изискванията по чл. 5 от Правилника на Арбитражния съд при Сдружение за съдебна реформа, извънсъдебно решаване на спорове, медиация и арбитраж. Ищецът е длъжен да изчерпи всички обстоятелства, на които се основава искът, както и да посочи всички доказателства, и да представи писмените доказателства, с които разполага.

(2) В приложените към исковата молба пълномощни се посочват адрес, телефон, както и адрес за електронна поща на пълномощника.

(3) Към исковата молба се прилага документ за внесена арбитражна такса и депозит.


Чл. 49. (1) Допуска се предявяване на няколко иска срещу ответника само ако те почиват на едно и също основание, както и ако представляват неустойки или лихви към съответна главница. Независимо от това се допуска предявяването на искове и за прекратяване, обявяване за прекратен, унищожаване и обявяване на нищожност на договора, от който произтичат заявените с иска права или правоотношения.

(2) Не се допуска съединяване на искове срещу повече от един ответник освен в случаите на солидарна отговорност.


Чл. 50. В седeмдневен срок от получаване на препис от исковата молба и приложенията към нея, ответникът може да заплати претендираната в исковата молба сума, да подаде отговор на исковата молба, който следва да съдържа становище по компетентността на Арбитражния съд, допустимостта и основателността на иска, становище по обстоятелствата, на които се основава искът, възражения срещу иска и обстоятелствата, на които те се основават, както и да посочи доказателствата си и конкретните обстоятелства, които ще доказва с тях и представи всички писмени доказателства, с които разполага . Срокът по този член може да бъде продължаван поради особени непредвидени обстоятелства.


Чл. 51. (1) В срока за отговор и при спазване на ограниченията по чл.49 и чл.50 ответникът може да предяви насрещен иск или възражение за прихващане само ако в същия срок представи всички отнасящи се до тях писмени доказателства и ако внесе дължимите арбитражни такси и депозит за разглеждането им. В противен случай предявеният иск или възражение за прихващане не се разглеждат.

(2) Възражението за прихващане може да бъде предявено и по-късно, ако за доказването му не се налага събиране на нови доказателства и към момента на предявяването му са внесени дължимите арбитражна такса и депозит за разноски.

(3) Чл. 51 се прилага за отговора на насрещния иск и на възражението за прихващане.


Чл. 52. (1) След предявяване на исковата молба, респ. подаване на отговора по нея, и преди постановяване на решението страните могат да заявяват факти и да представят доказателства само за оборване на своевременно заявените твърдения на противната страна. Извън тези случаи страните могат да заявяват нови факти, да посочват и представят нови доказателства, само ако не са могли да сторят това в предвидените срокове поради причини, за които не отговарят.

(2) Правилата по предходната алинея се прилагат съответно по отношение на насрещния иск и възражението за прихващане.


Чл. 53. Към исковата молба, респ. към насрещния иск и възражението за прихващане, страната е длъжна да представи справка, съдържаща необходимите изчисления за определяне размера на главницата, а така също и на претендираните неустойки и лихви.


Разглеждане на делото по реда на ускореното производство

Чл. 54. По дела с цена на иска до 10 000 лева, след изтичане на срока за отговор на исковата молба, съответно срока за отговор на насрещния иск, Решаващият орган пристъпва към постановяване на решение незабавно. Ако Решаващият орган прецени, че делото не е изяснено от фактическа страна, може да даде на страните допълнителни възможности за изясняване на спора.


Чл. 55. (1) По дела с цена на иска над 10 000 лева след изтичане на срока за отговор на исковата молба, съответно срока за отговор на насрещния иск, като взема предвид и изявленията на страните, техните искания и представените доказателства, Решаващият орган с определение в подготвително заседание определя реда, начина и сроковете за разглеждане на делото. С определението той се произнася и по възражения относно приложимостта на този Правилник.

(2) Решаващият орган може да постанови, че ще разгледа и реши делото само въз основа на представените доказателства, включително и справките по чл. 12, ал. 1, като предоставя на страните възможност да представят писмени становища и реплики съгласно ал.5.

(3) Ако постанови делото да се разгледа в открито заседание, Решаващият орган го насрочва не по-късно от 15 дни от постановяване на определението си.

(4) С определението си Решаващият орган може да допусне до разпит свидетели, а така също и да назначи вещо лице. Неявяването на допуснат до разпит свидетел на определената дата не е пречка да се пристъпи към постановяване на решение.

(5) След изясняване на спора от фактическа и правна страна Решаващият орган предоставя на всяка от страните срок за писмено становище и реплика, който не може да бъде по-дълъг от пет, съответно от три дни, след което пристъпва към постановяване на решение.


Чл. 56. (1) Решаващият орган постановява решение по делото в срок от 10 дни след изтичане на срока за писмени становища и реплики.

(2) В срока по предходната алинея Решаващият орган постановява определение, с което прекратява делото, ако намери, че не са налице предпоставки за произнасяне на решение по съществото на делото.

(3) При постигане на спогодба, която страните желаят да бъде възпроизведена в арбитражно решение при уговорени условия, Решаващият орган постановява решение в срок от 5 дни след представяне на искането за това и спогодбата.


Изпълнение на решението

Чл. 57. Арбитражното решение е задължително за страните. То се изпълнява доброволно или по реда на Гражданския процесуален кодекс.


Съхраняване на делата и решенията

Чл. 58. Секретариатът на Арбитражния съд съхранява приключените дела в течение на 10 години от обявяване на решенията и определенията по тях.


VIІI. ТАКСИ, РАЗНОСКИ

Арбитражни такси и разноски

Чл. 59. (1) Изчисляването и разпределението на арбитражните такси и покриване разходите на Арбитражния съд става в съответствие с Тарифата за арбитражните такси и разноски и Правилника за определяне на възнагражденията на арбитрите.

(2) Секретарят на съда или Решаващият орган могат да задължат страната, която иска да бъдат събрани доказателства, да внесе депозит за разноски за събиране на исканите доказателства.

(3) Действия, за които не е внесен депозит, не се извършват.
• Решаващият орган определя възнагражденията на преводачите, секретар-протоколиста, вещите лица и свидетелите, както и техните командировъчни разходи, когато се налагат командировки.


IX. КАРТОТЕКА

Картотека. Достъп и обнародване.

Чл. 60. (1) Секретариатът на съда, по указание на Председателя на съда, води картотека на решенията, в която се вписват извадки от мотивите на решенията, които имат принципно значение.

(2) Картотеката е достъпна за всички интересуващи се. От нея могат да се издават преписи срещу заплащане на такса.

(3) Председателят на съда може да разреши да се обнародват в периодичния печат и в отделни сборници становищата на Арбитражния съд. Обнародването не може да включва имената на страните и такива данни, които могат да засегнат техните интереси. Председателят на съда може да разпореди да бъдат изключени от обнародване и други данни, чието оповестяване е неуместно.Този Правилник е приет от Управителния съвет на Сдружение „Сдружение за съдебна реформа, извънсъдебно решаване на спорове, медиация и арбитраж“ с решение от 27.07.2016 г.