Устав на Арбитражния съд

при "Сдружение за съдебна реформа, извънсъдебно решаване на спорове, медиация и арбитраж"Статут

Чл. 1. (1)
Към Сдружение за съдебна реформа, извънсъдебно решаване на спорове, медиация и арбитраж се създава Арбитражен съд.
(2) Седалището на Арбитражния съд е в град Велико Търново.
(3) Арбитражният съд е независима от Сдружение за съдебна реформа, извънсъдебно решаване на спорове, медиация и арбитраж правораздавателна институция.
Компетентност

Чл. 2. (1) Арбитражният съд разрешава граждански и търговски имуществени спорове, както и спорове за тълкуване или попълване празноти в договора или приспособяването му към нововъзникнали обстоятелства между страните, ако споровете са му възложени с арбитражно споразумение.
(2) Споровете се разглеждат съобразно Закона за международния търговски арбитраж и правилника на Арбитражния съд при Сдружение за съдебна реформа, извънсъдебно решаване на спорове, медиация и арбитраж.


Структура

Чл. 3. (1) Арбитражният съд състои от Арбитражен съвет, арбитри и секретариат.
(2) Арбитражният съд има Арбитражна колегия, която се състои от всички арбитри.


Арбитражен съвет

Чл. 4. (1) Арбитражният съвет на Арбитражния съд се състои от: Председател, заместник-председател и член на арбитражния съвет. Те се избират от Управителния съвет на Сдружение за съдебна реформа, извънсъдебно решаване на спорове, медиация и арбитраж за срок от пет години. Управителният съвет може да прави промени в Арбитражен съвета в течение на този срок.
(2) Арбитражният съвет има следните функции:
1. избира и заличава арбитрите;
2. взема мерки за изпълнение на решенията на арбитражната колегия;
3. взема решения относно дейността на съда;
(3) За заседанията на Арбитражният съвет и взетите решения се изготвя протокол, който се подписва от председателя на съда и секретаря.


Председател

Чл. 5. (1) Председателят на Арбитражния съд заедно или поотделно със заместник-председателя представляват съда в страната и чужбина.
/2/ Председател на съда по право е представляващия Сдружение за съдебна реформа, извънсъдебно решаване на спорове, медиация и арбитраж.
(3) Председателят свиква на заседание на Арбитражният съвет и арбитражната колегия, отчита дейността на съда пред арбитражната колегия и Управителния съвет на Сдружение за съдебна реформа, извънсъдебно решаване на спорове, медиация и арбитраж, изпълнява решенията на Арбитражният съвет и функциите, предвидени в правилника на Арбитражния съд.
(4) Заместник-председателят изпълнява всички функциите и задължения на председателя, когато той е възпрепятстван или му е възложил това.


Арбитри

Чл. 6. (1) Арбитрите се вписват и заличават от листите с решение на Арбитражният съвет, взето с единодушие гласуване. Листите на арбитрите се съставят в началото и средата на петгодишния мандат на Арбитражният съвет за срок от две години и шест месеца. През време на целия мандат Арбитражният съвет може да вписва нови арбитри, мандатът на които изтича заедно с мандата на останалите арбитри от съответната листа.
(2) Арбитрите могат да бъдат заличавани при смърт, поради навършване на пределна възраст, определена от Арбитражният съвет , при изпадане в трайна невъзможност да изпълняват задълженията си, при груби или системни нарушения на Устава и правилника на АС, а така също и ако в течение на две години не са били посочвани като арбитри от страни по делата, както и по тяхна изрична писмена молба.
(3) Като арбитри могат да бъдат вписани дееспособни пълнолетни граждани, с юридическо образование, не осъждани за умишлени престъпления от общ характер. В листата се посочват: името на арбитъра, годината на раждане, неговата длъжност или професия, научна степен (звание) и специализация, специалност и местожителство.
(4) Арбитрите са независими и безпристрастни при изпълнение на своите функции. Те не са представители на страните. Арбитрите са длъжни да пазят тайната на съвещателните заседания на съда, както и тайна относно данните, които са узнали във връзка с изпълнението на длъжността си
(5) Когато едно лице е предложено да бъде арбитър или председател на решаващия орган, то трябва да посочи в писмена декларация до Секретариата всички обстоятелства, които могат да породят основателни съмнения за неговата безпристрастност или независимост. Арбитърът има това задължение и след неговото назначаване. Тази декларация се изпраща на страните.
(6) Листите се предоставят на всеки заинтересован. Листата на арбитрите за международни спорове се изпраща и на българските дипломатически, консулски и търговски представителства.


Несъвместимост

Чл. 7. (1) Арбитрите не могат да дават устни или писмени мнения и консултации, както и да бъдат повереници по дела, които са от компетентността на Арбитражния съд при Сдружение за съдебна реформа, извънсъдебно решаване на спорове, медиация и арбитраж. Арбитри, участващи в правни фирми, не могат да приемат избора им или назначаването им за арбитри по дела, които страната по делото е възложила на фирмата, в която участват.
(2) Арбитрите, вписани в листите на Арбитражния съд при Сдружение за съдебна реформа, извънсъдебно решаване на спорове, медиация и арбитраж, могат да участват като арбитри в други институционни арбитражи с обща компетентност със седалище в Република България.
(3) Ако по време на мандата си арбитър е приел да бъде вписан в листата на друг институционен арбитраж с обща компетентност, той е длъжен в 15-дневен срок от вписването му да уведоми писмено Председателя на Арбитражния съд при Сдружение за съдебна реформа, извънсъдебно решаване на спорове, медиация и арбитраж.
(4) Не могат да бъдат арбитри: народни представители, министри, заместник-министри, ръководители на ведомства, членове на Конституционния съд и други лица, на които с нормативен акт не е разрешено да бъдат арбитри.


Арбитражна колегия

Чл. 8. (1) Арбитрите образуват арбитражна колегия, която:
- обсъжда практиката на съда по прилагане на нормативните актове, общи за вътрешните и международни дела, с оглед нейното уеднаквяване.
(2) Решенията на Арбитражната колегия са задължителни за арбитрите, ако за тях са гласували повече от половината арбитри, включени в листата на арбитрите по вътрешни дела.
Секретариат

Чл. 9. (1) Канцеларията на Арбитражния съд се състои от секретар и други лица натоварени със съответни на дейността на съда функции, назначени от Председателя на Сдружение за съдебна реформа, извънсъдебно решаване на спорове, медиация и арбитраж със съгласието на Председателя на съда.
(2) Секретарят на Арбитражния съд трябва да бъде дееспособно физическо лице с висше образование, минимум квалификационна степен „бакалавър“.
(3) Секретарят на съда организира деловодството, води кореспонденцията на съда и извършват онези действия по делата, които са му възложени от правилника и Арбитражния съвета.


Финанси

Чл. 10. (1) Всички суми, постъпващи по делата на Арбитражния съд, се внасят по банковите сметки на Сдружение за съдебна реформа, извънсъдебно решаване на спорове, медиация и арбитраж, разкрити във връзка с дейността на Арбитражния съд.
(2) Разходите за издръжката на Арбитражния съд се поемат от постъпленията по ал.1, а при недостиг са за сметка на Сдружение за съдебна реформа, извънсъдебно решаване на спорове, медиация и арбитраж.
(3) За участие в делата и тяхното решаване арбитрите получават възнаграждения, определени с тарифа, съобразно цената на иска. В нея се определя и начинът на възнаграждение на Председателя на съда, на неговия заместник и на Секретаря за извършената от него работа.


Устав, правилник и тарифа

Чл. 11. Уставът на Арбитражния съд, правилника за решаване на споровете, тарифата за арбитражните такси и за възнагражденията на арбитрите се приемат и изменят от Управителния съвет на Сдружение за съдебна реформа, извънсъдебно решаване на спорове, медиация и арбитраж.

***
Настоящият устав е приет от Управителния съвет на Сдружение за съдебна реформа, извънсъдебно решаване на спорове, медиация и арбитраж в заседанието му на 27.07.2016 г. и е влязъл в сила от деня на приемането му.